Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng muốn FPT đứng trong top doanh nghiệp hàng đầu thế giới về AI

ictnews-vn
10-10-2018

#1

Không tìm thấy đường dẫn này

Bạn có thể quay về trang chủ để tìm kiếm thông tin

Original links

https://ictnews.vn/cntt/quyen-bo-truong-nguyen-manh-hung-muon-fpt-dung-trong-top-doanh-nghiep-hang-dau-the-gioi-ve-ai-173521.ict